Johtajuuden tarkastelua käytännön työelämässä tutkijan lasien läpi

Jokaisella meistä on kokemuksia ja näkemyksiä johtamisesta ja johtajuudesta. Olemme olleet johdettavana ja ohjattavana aina pienestä pitäen. Itse useita vuosia työelämässä olleena ja monien organisaatioiden kanssa yhteistyössä toimineena, olen nähnyt ja käytännön kautta kokenut, että on monenlaista johtamista ja ihmisten ohjaamista. Nähdessä ja kokiessa on myös herännyt ajatuksia mitä kaikkea johtamisella saadaan aikaan tai mitä voisi saada aikaan, kun oikeanlainen johtajuus ohjaa toimintaa ja mahdollistaa luovan toiminnan. Myös toisen suuntaiset havainnot ovat näyttäytyneet työelämässä, kuten se, miten johtajuus voi sammuttaa motivaation ja mielenkiinnon palon työntekijässä työtään kohtaan.

creative-869200__480
Kuva: Shutterstock

Kasvatustieteiden opintoissa minulle tuli mahdollisuus päästä mukaan HeRMo-hankkeeseen tutkimusharjoittelijaksi ja paneutumaan erilaisiin vastuullisen johtamisen ja luovuuden näkökohtiin. Hankkeen aihe osui suoraan mielenkiintooni johtajuuden problematiikasta ja luovuuden mahdollistamisesta työpaikoilla. Tutkimusharjoittelijana laitoin päähäni tutkijan lasit, joiden läpi olen tarkastellut sitä käytännön ja toiminnan maailmaa, jossa olen toiminut, ja jossa me lähes kaikki työikäiset elämme. Olen tutustunut tutkimushankkeessa mukana oleviin organisaatioihin, havainnoinut työpäiviä, kerännyt haastatteluaineistoa, sekä perehtynyt tutkimusaineistoihin ja analysoinut haastatteluaineistoja. Olen syventynyt siihen, miten organisaatioissa johdetaan ja millä tavoin johtamisella mahdollistetaan työntekijöille motivoiva työn tekeminen ja luovuus.

Johtajuus on kuin turvaverkko, perhe

 Hankkeessa mukana oloni aikana on tullut esiin monenlaisia näkökulmia johtajuudesta ja johtajuuden toteuttamistavoista. Eräs selvä havaintoni on, että ei ole yhtä oikeaa johtamisen tapaa tai johtajuuden mallia. ”Oikeanlainen johtajuus” mielletään hyvin eri tavoin ja johtajuus on erilaista riippuen organisaatiosta, niissä toimivista ihmistä ja kontekstista missä toimitaan. Yleisesti silti voidaan nähdä, että työntekijät kaipaavat tasa-arvoista kohtelua, luottamusta ja avointa vuorovaikutusta. HeRMo- hankkeen tutkimusorganisaatioiden haastateltavat kuvaavat johtamista hyvin eri tavoin: – –  Johtajuus on kuin turvaverkko, perhe — Meillä ei ole johtajia, jokainen ohjaa omaa työtään — Minulla on esimies, jonka puoleen voin aina kääntyä — Minä näen, että johtaja on minulle asioiden mahdollistaja, joka on ketjun viimeisenä varmistamassa ja minulla on vapaus ja vastuu toimia –.

Luovuus näyttäytyy työn tekemisen voimavarana kaikissa organisaatioissa, sekä yksilö-, että työyhteisötasolla ja sen tukemiseen tarvitaan vastuullista johtamista. Yhtenä oleellisella osana luovuuden toteutumiselle työn tekemisessä on, että vapautta ja vastuuta on oikeassa suhteessa.  Eräänä havaintona on noussut esiin myös se, että luovuus voi olla työntekijälle motivaatiotekijä, joka motivoi oman osaamisen hyödyntämiseen sekä kehittämiseen työssä. Tärkeänä osana luovuuden kokemuksessa oli myös se, että yhdessä tekeminen ja vuorovaikutuksellisuus mahdollistavat luovuuden toteutumisen. Luovuutta mahdollistavina tekijöinä tutkimusorganisaation haastateltavat kuvaavat erilaisina tilanteisiin ja työyhteisöön liittyvinä asioina: — Kun ilmapiiri on sopivalla tavalla kannustava – Kun on riittävästi aikaa, mutta ei liikaa – On vapaus ja työrauha miettiä – Luovuus ei tule pakottamalla — Ei saa olla kiire ja liikaa päällekkäisiä asioita –. Luovuuden mahdollistaminen ja sen oikeanlainen tukeminen näyttäytyvät erilaisena, riippuen tilanteesta, työntekijästä tai työyhteisöstä. Samankaltaisia löydöksiä on saatu myös HeRMo- hanketta edeltäneessä JELMO-hankkeessa, jossa tutkittiin johtamisen merkitystä luovuudelle ITC- alan organisaatiossa (Collin ym. 2017).

Luovuuden mahdollistaminen työssä koostuu arkipäivää helpottavista asioista

Tutkimusaineistoihin paneutuessa olen havainnut, että työntekijän näkökulmasta luovuuden mahdollistaminen työssä koostuu arkipäivää helpottavista asioista. Nämä arkipäivän asiat ovat meille ehkä liiankin arkipäiväisiä, että niitä emme edes huomaa. Pienilläkin muutoksilla, organisaation toiminnan järjestelmien ja toimintamallien johdonmukaisuudella, voidaan mahdollistaa se, että työntekijät pystyvät keskittymään omaan työtehtäväänsä paremmin ja miellyttävämmin. Tällöin myös työn tekeminen innostaa ja motivoi.  

Ystäviä ja tuttavia tavatessani keskustelu johtajuudesta, hyvistä johtamiskäytänteistä ja luovuuden mahdollistumisesta viriää helposti. Ihmiset kertovat avoimesti omista arkisista johtajuuden kokemuksistaan, sekä näkemyksistään sen suhteen, miten tulisi johtaa. Jokainen kuvaa hyvää johtajuutta hieman eri tavoin ja usein näissä keskusteluissa päädymme lopputulemaan, että johtajuus ja esimiestyö on haastava laji. Tällaisiin erilaisiin keskusteluihin ja kokemuksiin pohjautuen HeRMo- hankkeen aihepiiri näyttäytyy ajankohtaisena ja tärkeänä. Tällaiselle tutkimukselle on tarvetta, kuten myös tutkimushankkeen puitteissa myöhemmin julkaistavalle ’Siedätystä johtamisallergiaan’ –kirjalle. Tutkimusten ja kirjan myötä erilaisten organisaatioiden on nimittäin mahdollisuus lisätä ymmärrystä siitä, miten muilla asioita tehdään ja samalla saada peilauspintaa siihen, miten omassa organisaatiossa toimitaan. HeRMon kaltaiset hankkeet ja niistä syntyvät kansantajuiset teokset parhaimmillaan lisäävät uusia jaatuksia ja oivalluksia organisaatioiden toimijoiden keskuudessa sen suhteen, miten organisaatiossa voidaan kehittää vastuullista johtamista henkilöstön luovuutta edistäen.

Heli Leskelä, Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelija, Jyväskylän yliopisto

 

Lähteet:

Collin, K., Auvinen, T., Herranen, S., Paloniemi, S., Riivari, E., Sintonen, T. & Lemmetty, S. 2017. Johtajuutta vai johtamattomuutta? Johtamisen merkitys luovuudelle informaatioteknologian organisaatioissa. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s