HeRMo -hanke

hermoprofiilikuvaKilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen vaativat sekä uutta osaamista että uusia osaamisalueita. Talouskehityksen painopisteiksi ovat nousseet koulutus, tutkimus, luovuus ja innovatiivisuus – sekä tieto-, taito- ja osaamisvaatimusten nopea muuttuminen. Toimintaympäristön muutoksen seurauksena myös organisaatioissa toteutettava henkilöstöjohtaminen on jatkuvassa muutoksessa.

Tässä HeRMo- tutkimus- ja kehittämis-hankkeessa tarkastellaan: 1) Kuinka suomalaiselle talouselämälle keskeisissä kasvuyrityksissä pystyttäisiin järjestämään samanaikaisesti joustava ja eettinen henkilöstöjohtaminen? 2) Millaiset henkilöstöjohtamisen käytännöt ja rakenteet tukevat luovaa toimintaa työssä? Vaikka tutkimuksen tarve on ilmeinen suomalaisen työelämän kehittämiseksi, talouden ja yritysten markkina-arvon parantamiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ei aiheesta ole aikaisempaa empiiristä tutkimusta.

Hankkeen lähestymistapa on etnografinen tapaustutkimus, ja se hyödyntää monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa. Aineistoa kerätään haastattelemalla, havainnoimalla ja kyselylomakkeella. hanke tuottaa lisää ymmärrystä eettisestä henkilöstöjohtamisesta luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä. Löydöksiä voidaan hyödyntää organisaatio- ja luovuustutkimuksen kentällä sekä käytännön kehittämistyössä ja ammattilaisten hyvinvoinnin tukena paitsi hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä, myös laajemmin työelämässä. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 29.2.2020 mennessä.

IMG_4795_preview.jpeg
Hankkeen tutkijat (kuva: Jukka Jaatinen)

HeRMo –tutkimus- ja kehittämishanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja Kauppakorkeakoulun yhteistyössä ja siihen osallistuu yhteensä viisi suomalaista eri toimialojen kasvuyritystä. Työsuojelurahasto rahoittaa hanketta.

www-sivujen valokuvat: Jukka Jaatinen

www-sivujen ulkoasu: Soila Lemmetty & Karoliina Vaararinne

Hankkeen logot: Minja Revonkorpi